REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COOLTOWE-KLOCKI.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz rejestracji i prowadzenia kont użytkowników w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: 

www.cooltowe-klocki.pl.

Sprzedającym i właścicielem sklepu Cooltowe-Klocki.pl jest Wiktor Kulczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KUWIX Wiktor Kulczyński z siedzibą w Łodzi (92-777) przy ul. Mandarynkowej 40, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 728-219-42-59, Regon 365248042 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 501 038 810 lub +48 608 359 999, koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfą operatora.

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@cooltowe-klocki.pl

  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu

Zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu i ich akceptacja jest konieczne do korzystania z oferty Sklepu.I. Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca (Sprzedający) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cooltowe-klocki.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.II. Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cooltowe-klocki.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy cooltowe-klocki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie cooltowe-klocki.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować:

  • aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail),

  • urządzeniem podłączonym do sieci Internet,

  • przeglądarką internetową: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Flash

Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność ww. przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu cooltowe-klocki.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


 

III. Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.cooltowe-klocki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę internetową Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Wszelkie informacje i reklamy dotyczące Towarów oferowanych na stronach internetowych Sklepu, w szczególności dotyczące ich cen i opisów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (art.71 K.C.). Ceną ostateczną Towaru, wiążącą obie strony Umowy Sprzedaży jest cena widoczna podczas składania przez Klienta zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie zmiany cen i warunków obowiązujących promocji czy wyprzedaży, jak również kosztów dostawy, do których Sklep zastrzega sobie prawo, nie dotyczą złożonych skutecznie zamówień dokonanych przed wejściem w życie ww. zmian.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia na stronie sklepu i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów w szczególności takich jak: faktura, faktura korygująca i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania autoryzacji w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji za pobraniem” lub w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem serwisu Dotpay – zaksięgowania płatności w systemie Dotpay.


 

IV. Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszej przedpłacie i telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w sekcji Dostawa i płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link Dostawa i płatności w menu dolnym.

5.Zakupiony towar jest dostarczany tylko na terytotium Polski.


 

V. Płatności

 

1. Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

  • gotówką przy odbiorze osobistym,
  • przelewem na konto bankowe sklepu:

79 1140 2004 0000 3202 7640 3350

KUWIX Wiktor Kulczyński

92-777 Łódź, ul. Mandarynkowa 40,


podając w tytule przelewu numer zamówienia (zestawu) oraz imię i nazwisko Zamawiającego,

  • za pobraniem (przy odbiorze towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej),
  • za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (on-line) Dotpay.

3. W przypadku płatności przelewem towar zostaje wysłany po wpłynięciu należności na konto sklepu. Czas na dokonanie przelewu wynosi 7 dni od złożenia zamówienia, a brak wpłaty w tym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Wyjątek mogą stanowić indywidualnie poczynione i zgodne ustalenia pomiędzy stronami umowy, potwierdzone stosowną komunikacją mailową.


 

VI. Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@cooltowe-klocki.pl.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.


 

VII. Procedura reklamacji

 

1. Sprzedawane produkty są nowe, oryginalnie zapakowane i posiadają gwarancję producenta, nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Szczegółowe zasady gwarancji objęte są w dokumencie gwarancyjnym producenta. 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru ze złożonym zamówieniem, zawartą umową elektroniczną z Klientem sklepu (rękojmia). Wszelkie reklamacje należy składać na adres Sprzedającego.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy zgodnie z zawartą umową/zamówieniem lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem jednego roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi dotyczy wad towarów stwierdzonych w ciągu dwóch latach od momentu wydania towaru Konsumentowi.VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@cooltowe-klocki.pl.

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


 

IX. Zmiana Regulaminu

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2016 roku.


  

X. Postanowienia końcowe

  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz.296 ze zm.).

wybierz wiek
wybierz płeć
wybierz cenę


©2014 LEGO, cooltowe-klocki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 608 359 999
sklep@cooltowe-klocki.pl
LEGO, logo LEGO, Minifigure, DUPLO, LEGENDS OF CHIMA, NINJAGO, MINDSTORMS, HEROICA oraz MIXELS są znakami towarowymi Grupy LEGO. ©2014 Grupa LEGO.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na warunki korzystania.
Strony internetowe Łódź
Nasza strona korzysta z technologii cookies, w celu badania statystyk odwiedzin. Zapoznaj się z polityką prywatności cookies.X